میزبانی وب

میزبانی وب

پلن پرتوماه (1)
 • 1 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
پلن پرتو ماه (5)
 • 5 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
پلن پرتوماه (3)
 • 3 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود تعداد دامنه
 • نامحدود ساب دامنه